Algemene Voorwaarden

GENIET OOK WEKENLANG VAN MOOIE EN VERZORGDE NAGELS MET EEN PRACHTIGE GELLAK OP JE EIGEN NAGEL.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing, bij het reserveren van een behandeling bij Nagelstudio Harderwijk gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Harderwijk en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Behandelingen Nagelstudio Harderwijk
Nagelstudio Harderwijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Harderwijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt zal Nagelstudio Harderwijk 25 euro in rekening brengen.  Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt zal Nagelstudio Harderwijk de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd. Dit uit respect voor de klant die na u komt en de gereserveerde behandeltijd. Ook dan wordt er 25 euro in rekening gebracht omdat deze tijd wel voor de cliënt is gereserveerd in de agenda.

Nagelstudio Harderwijk moet een eigen verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

Betaling
Nagelstudio Harderwijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelstudio Harderwijk vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen (contant of pin).

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelstudio Harderwijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Nagelstudio Harderwijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Harderwijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Nagelstudio Harderwijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Harderwijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Nagelstudio Harderwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nagelstudio Harderwijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie
Nagelstudio Harderwijk geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt niet binnen 24 uur reclameert met een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.
– De cliënt de nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
– De cliënt de nagels heeft afgebeten, gepulkt of opzettelijk afgebroken.
– De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Voor laserbehandelingen gelden de voorwaarden die persoonlijk zijn doorgenomen en getekend door beide partijen.

Beschadiging & diefstal
Nagelstudio Harderwijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio Harderwijk. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio Harderwijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Nail art
Indien Nagelstudio Harderwijk of een cliënt een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. Nagelstudio Harderwijk mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van de nagelstudio met naam en toenaam.

Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van de nagelstudio te staan i.v.m. misbruik door derden. Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van de nagelstudio zal ten alle tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden. Er zal nooit een naam worden vermeld bij deze uiting.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Harderwijk het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Huisregels
Nagelstudio Harderwijk hanteert de volgende huisregels:

– In de nagelstudio mag niet gerookt worden.
– Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de nagel- of laserstudio.
– Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de nagelstudio.
– Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de nagelstudio.
– De nagelstudio bevindt zich op de eerste etage en enkel per trap bereikbaar
– Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.

Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Harderwijk en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.